bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

Kryteria przyznawania dofinansowań ze środków PFRON na rok 2019 w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi >>>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

 1. Turnusów rehabilitacyjnych
 2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 3. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 4. Likwidacji barier architektonicznych
 5. Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 6. Sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
  Wniosek ---
 7. Warsztatów terapii zajęciowej (aktualnie w Łodzi istnieje 9 warsztatów terapii zajęciowej)

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 1.06.2017 r.), od wysokości którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych wynosi:
2 258,35 zł - na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (50%)
2 935,85 zł  - w przypadku osoby samotnej (65%)

 • Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód nie przekracza wymienionych kwot kryterium dochodowego (w przypadku ograniczonych środków, dofinansowanie przyznawane jest osobom, które z niego nie korzystały w poprzednim roku)
Aktualne dofinansowanie wynosi:

 • 1 220,00 zł - dla dzieci oraz osób uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia
 • 813,00 zł - dla opiekunów dzieci oraz osób uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia
 • 1 084,00 zł - dla osób z I grupą
 • 976,00 zł - dla osób z II grupą
 • 903,00 zł - dla osób z III grupą
 • 722,00 zł - dla pracowników ZPCH oraz opiekunów, w przypadku konieczności potwierdzonej przez lekarza
 • 1 807,00 - dla osób w trudnej sytuacji materialnej (potwierdzonej wywiadem środowiskowym)

Dofinansowanie dla osób, których dochód przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe, jest obniżane o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek >>>
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny >>>
Informacja o stanie zdrowia >>>
Upoważnienie do złożenia wniosku>>>

 • Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub naprawy do przedmiotów ortopedycznych (np. obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące itp.), środków pomocniczych (np. protez oka, aparatów słuchowych itp.). Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest przyznane dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dofinansowanie wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy: kwot limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do aparatów słuchowych

 • 70% sumy kwoty limitu (określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze), oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu.
 • 40% wyżej wymienionego limitu (przy zakupie drugiego aparatu w przypadku obustronnego oprotezowania) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu.

Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 16, tel. +48 (42) 207 14 50
 • II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30, tel. +48 (42) 677-15-53 wew.19
 • III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. +48 (42) 681-24-81 wew.31

Wniosek >>>
Oświadczenie >>>
Upoważnienie do złożenia wniosku>>>

 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może otrzymać:

 • osoba niepełnosprawna, która nie przekroczyła kryterium dochodowego,
 • osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która przez 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych (termin składania wniosków: do 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych zakupów).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% zakupu, jednak ze względu na niedobór środków nie więcej niż 3 500 zł.

Wniosek osoby niepełnosprawnej >>>
Zaświadczenie lekarskie >>>
Wniosek instytucji >>>
Oświadczenie >>>
Upoważnienie do złożenia wniosku >>>

 • Likwidacja barier architektonicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne oraz dzieci niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się.
Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych i prac ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności (np. adaptacja łazienek i wc, likwidacja progów w mieszkaniu, zakup podnośników, schodołazów).
Dofinansowanie wynosi 95% przedsięwzięcia, jednak ze względu na niedobór środków, maksymalna kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 30 000 zł, dla przedsięwzięć związanych z likwidacją zewnętrznych barier architektonicznych oraz 15 000 zł, dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier wewnątrz lokalu mieszkalnego. W przypadku robót o szerszym zakresie ( wygrodzenie pomieszczenia łazienki, wykonanie instalacji c.o., przyłącza wod-kan, osobnego pomieszczenia wc ) maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 18 000 zł.

Regulamin udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2018 roku >>>

Wniosek >>>
Oświadczenie >>>
Upoważnienie do złożenia wniosku >>>
Zgoda współwłaściciela lokalu >>>
Zaświadczenie lekarskie >>>

 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie instalacji ułatwiających osobie niepełnosprawnej podstawowych, codziennych czynności, lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.
Dofinansowanie takie można otrzymać raz na 3 lata.
Dofinansowanie wynosi 95% przedsięwzięcia, jednak ze względu na niedobór środków maksymalna kwota na likwidację barier technicznych nie może przekraczać 20 000 zł, natomiast na sprzęt komputerowy 1 000 zł, a na inny sprzęt niż komputerowy (np. oprogramowanie) 3 000 zł.
O dofinansowanie zakupu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza, przewodnika na terenie Polski mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Z uwagi na ograniczone środki finansowe maksymalna ilość godzin dofinansowanych dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 50 godzin.

Wniosek >>>
Oświadczenie >>>
Zaświadczenie lekarskie >>>
Upoważnienie do złożenia wniosku >>>

W przypadku dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, podstawą ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Kilińskiego 102/102a fax (42) 632 41 30.

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, WTZ, sport, kultura i rekreacja osób niepełnosprawnych - (42) 685 43 52

- Bariery w komunikowaniu, sprzęt rehabilitacyjny (42) 685 43 53

- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54

- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS, których adresy i telefony podane są wyżej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych przynajmniej od 2 lat. Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.
Dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 04.03.2019
Podpisał: Robert Kowalczyk
Dokument z dnia: 06.02.2018
Dokument oglądany razy: 11 683