bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Program ?Apteka Komunalna? realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY BIP
UPRZEJMIE INFORMUJEMY ŻE OD DNIA 3 STYCZNIA 2020 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MOPS W ŁODZI ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM :
https://mops.uml.lodz.pl/BIP

Program skierowany jest do najuboższych mieszkańców Łodzi, wymagających pilnego zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe. Projektem objęte są wyłącznie leki i materiały opatrunkowe wskazane na recepcie lekarskiej.

Procedura dotycząca sposobu realizacji programu

  • Osoby ubiegające się o pomoc w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na zakup leków i materiałów opatrunkowych zgłaszają się do dowolnie wybranej apteki w celu dokonania wyceny.
  • Po dokonaniu wyceny recepty, osoby te zgłaszają się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.Osoba, o której mowa powyżej, składa pracownikowi pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się do odbioru z apteki faktury VAT i okazania jej przy kolejnym zgłoszeniu.
  • Wobec osób, które w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych korzystają z zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub stałego, decyzja wydawana jest z pominięciem wywiadu środowiskowego.
  • Wobec osób, które w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych nie korzystają z ww. świadczeń, decyzję w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania pomocy, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Wypłata kwoty zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych następuje na rachunek bankowy osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia albo w kasie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziału Pracy Środowiskowej, a w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi obawa wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, kwota o której mowa powyżej, zostaje przekazana przelewem na rachunek bankowy apteki, wskazanej przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  • Wobec osób, które po otrzymaniu pomocy podczas ponownego zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie kosztów zakupu leków i materiałów opatrunkowych nie przedstawią faktury VAT wydaje się decyzję odmowną.

Szczegółowe zasady postępowania w zakresie udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pomocy w ramach programu "Apteka Komunalna", określa załącznik do zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 2 2013 Dyrektora MOPS w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 rOpublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 03.01.2020
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 570