bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasta Ł?dzi, kt?ry zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z p?źn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymog?w i standard?w, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Zachęcamy Państwa r?wnież do odwiedzania naszej strony internetowej www.mops.lodz.pl.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 102/102a
90-012 Ł?dź
tel.: +48 (42) 632 40 34 lub 636 63 99 lub +48 (42) 637 13 42
fax: +48 (42) 632 41 30
numery obowiązujące od 1 czerwca 2016 roku - (42) 685 43 62, (42) 685 43 63,
fax (42) 632 41 30

e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 &ndash, 16.00
Wtorek 9.00 &ndash, 17.00
Środa 8.00 &ndash, 16.00
Czwartek 8.00 &ndash, 16.00
Piątek 8.00 &ndash, 16.00

DYREKCJA:

p.o. Dyrektora - Piotr Rydzewski
Zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej - Elżbieta Jaszczak
Zastępca dyrektora MOPS ds. opiekuńczych - Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

Dyżury Dyrekcji:

Wtorki: 10.00 &ndash, 12.00, 14.00 &ndash, 16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta, w skład kt?rej wchodzą Wydziały Pracy Środowiskowej.

MOPS sprawuje nadz?r nad domami pomocy społecznej i plac?wkami opiekuńczo &ndash, wychowawczymi, domami dziennego pobytu, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami adaptacyjnymi. MOPS realizuje zadania pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa.

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

I Wydział Pracy Środowiskowej
Ł?dź, ul. Tybury 16
tel.: +48 (42) 640&ndash,70&ndash,07
fax: +48 (42) 640&ndash,70&ndash,15

II Wydział Pracy Środowiskowej
Ł?dź, ul. Grota Roweckiego 30
tel./fax: +48 (42) 677&ndash,15&ndash,50

III Wydział Pracy Środowiskowej
Ł?dź, ul. Będzińska 5
tel./fax: +48 (42) 684&ndash,44&ndash,81

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS realizują zadania w zakresie:

Rozpatrywania wniosk?w i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej
Realizacja decyzji w zakresie przyznawanej pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych
Kompletowania dokument?w w celu umieszczenia w domu pomocy społecznej
Dofinansowanie do zaopatrzenia os?b niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
Ł?dź, ul. Piotrkowska 149
tel.: +48 (42) 633-53-52
fax: +48 (42) 639-77-10
numery obowiązujące od 31 maja 2016 roku - (42) 664 04 00, fax: (42) 639-77-10

Do zadań Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczeg?lności:

 • przygotowywanie oraz realizacja um?w z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka,
 • przygotowywanie oraz realizacja um?w z rodzinami pomocowymi,
 • prowadzenie rejestru rodzin i kandydat?w zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pełniących funkcję rodziny zastępczej,
 • prowadzenia naboru kandydat?w do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczeg?lności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • prowadzenie poradnictwa dla os?b sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
 • organizowanie terapii dla os?b sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,
 • przygotowanie we wsp?łpracy z rodziną zastępczą asystentem rodziny plan?w pomocy dziecku oraz modyfikowanie powyższych plan?w,
 • kierowanie dzieci do rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
 • ustalanie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka,
 • udzielanie pomocy w tym finansowej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, rodzinnych dom?w dziecka oraz plac?wek opiekuńczo &ndash, wychowawczych.

AktualnościOpublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 24.08.2017
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 78 675