bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Stypendia i zasiłki szkolne

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓ,W SZKOLNYCH i ZASIŁKÓ,W SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓ,W ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI


Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyr?wnywanie szans edukacyjnych uczni?w, słuchaczy i wychowank?w, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczni?w i słuchaczy pobierających naukę w r?żnych typach szk?ł i słuchaczy kolegi?w pracownik?w służb społecznych, a także wychowank?w przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zasady udzielania pomocy materialnej dla uczni?w zostały uregulowane w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz.1943 ze zm.).

Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni?w zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):
 1. uczniom szk?ł publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegi?w pracownik?w służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodk?w umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. uczniom szk?ł niepublicznych nieposiadających uprawnień szk?ł publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodzic?w albo tego z rodzic?w, kt?remu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub kt?remu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w ł?dzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie kt?rych zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochod?w na osobę w rodzinie, w szczeg?lności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o kt?rej mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł.

b) Wniosek albo postępowanie z urzędu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:rodzice,

 • opiekunowie prawni uczni?w,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szk?ł, kolegi?w lub ośrodk?w.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.

c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegi?w pracownik?w służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

d) Miejsce złożenia wniosku.

 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w plac?wkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Ł?dź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w szkołach, w kt?rych pobierają naukę.
 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w plac?wkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych, nieprowadzonych przez Miasto Ł?dź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokument?w stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

e) Wysokość stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochod?w oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:
 1. 223 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 82,24 zł,
 2. 198 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 82,25 zł i nie więcej niż 164,48 zł,
 3. 173 zł 60 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 164,49 zł i nie więcej niż 215,88 zł,
 4. 136 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 215,89 zł i nie więcej niż 277,56 zł,
 5. 99 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 277,57 zł i nie więcej niż 514 zł.
Stypendia w podanych w wyżej wysokościach mogą być zwiększone o:

1. 6 zł 20 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:
 1. bezrobocie,
 2. alkoholizm,
 3. narkomania,
2. 12 zł 40 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:
 1. niepełnosprawność,
 2. ciężka lub długotrwała choroba,
 3. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
3. 18 zł 60 gr- w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:
 1. wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie),
 2. rodzina jest niepełna

ZASTRZEŻENIE: Zwiększenie wysokości stypendium z r?żnych tytuł?w nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 zł 80 gr.


f) Okres, na kt?ry przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie kr?tszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegi?w pracownik?w służb społecznych - na okres nie kr?tszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a) Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

b) Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatk?w związanych z procesem edukacyjnym lub
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 124 zł = 620 zł). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

d) Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

e) Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dw?ch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

f) Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczeg?lności:
 • śmierć rodzic?w lub opiekun?w prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wsp?lnie zamieszkującego członka rodziny, kt?ra wymaga ponoszenia zwiększonych nakład?w finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.
Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki spos?b zdarzenie losowe miało wpływ na proces edukacyjny ucznia.

g) Tryb wnioskowania

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczni?w,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szk?ł, kolegi?w lub ośrodk?w.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu.
h) Miejsce złożenia wniosku

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w siedzibie I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16.

5. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wystąpieniu wszelkich przyczyn, kt?re mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak r?wnież na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, kt?re stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, kt?re stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepis?w o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Obowiązek informacyjny szkoły.

Plac?wki oświatowe realizujące czynności w zakresie pomocy materialnej dla uczni?w zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wszelkich zmianach w statusie uczni?w, kt?rzy korzystają z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. W tym celu należy przesłać pisemną informację z podaniem wszelkich okoliczności, kt?re mają wpływ na prawo do stypendium szkolnego, w tym zwłaszcza takich jak: zmiana szkoły, rezygnacja z nauki, skreślenie z listy uczni?w, wcześniejsze zakończenie nauki (np. nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego), śmierć rodzic?w lub opiekun?w prawnych będących wnioskodawcami, zmiana miejsca zamieszkania ucznia &ndash, wyprowadzenie się poza teren miasta Łodzi, wyjazd za granicę Polski, umieszczenie ucznia w plac?wce opiekuńczo &ndash, wychowawczej, pozbawienie rodzic?w władzy rodzicielskiej nad uczniem objętym pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczni?w udzielają pracownicy I Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Tybury 16, tel. 42 636-40-05, 42 633-36-66, e-mail: stypendiaszkolne@mops.lodz.pl


DO POBRANIA:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ---

wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego ---

oświadczenie ---

oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia ---

oświadczenie o dochodach osby prowadzącej działalność gospodarczą ---

informacja o wydatkach kwalifikowanych ---

informacja o sposobie dokumentowania wydatk?w ---Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 23.08.2017
Podpisał: Maciej Matysek
Dokument z dnia: 24.08.2016
Dokument oglądany razy: 973