bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania ze środk?w PFRON przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

Kryteria przyznawania dofinansowań ze środk?w PFRON na rok 2017 w zakresie rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ---

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi dysponuje środkami na dofinansowanie:

 1. Turnus?w rehabilitacyjnych
 2. Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 3. Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 4. Likwidacji barier architektonicznych
 5. Likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 6. Sportu, kultury, turystyki i rekreacji os?b niepełnosprawnych
  Wniosek ---
 7. Warsztat?w terapii zajęciowej (aktualnie w Łodzi istnieje 9 warsztat?w terapii zajęciowej)

&bdquo,Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 1.06.2017 r.), od wysokości kt?rego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do: turnusu rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze os?b niepełnosprawnych wynosi:
2 176,77 zł &ndash, na osobę pozostającą we wsp?lnym gospodarstwie domowym (50%)
2 829,81zł &ndash, w przypadku osoby samotnej (65%)&rdquo,

 • Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli doch?d nie przekracza wymienionych kwot kryterium dochodowego (w przypadku ograniczonych środk?w, dofinansowanie przyznawane jest osobom, kt?re z niego nie korzystały w poprzednim roku)
Aktualne dofinansowanie wynosi:

 • 1 175,00 zł &ndash, dla dzieci oraz os?b uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia
 • 784,00 zł &ndash, dla opiekun?w dzieci oraz os?b uczących się i nie pracujących do ukończenia 24 roku życia
 • 1 045,00 zł &ndash, dla os?b z I grupą
 • 940,00 zł &ndash, dla os?b z II grupą
 • 870,00 zł &ndash, dla os?b z III grupą
 • 697,00 zł &ndash, dla pracownik?w ZPCH oraz opiekun?w, w przypadku konieczności potwierdzonej przez lekarza
 • 1 741,00 - dla os?b w trudnej sytuacji materialnej (potwierdzonej wywiadem środowiskowym)&rdquo,

Dofinansowanie dla os?b, kt?rych doch?d przekroczył obowiązujące kryterium dochodowe, jest obniżane o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek ---
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny ---
Informacja o stanie zdrowia ---

 • Zaopatrzenie os?b niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Jeżeli doch?d nie przekracza kryterium dochodowego osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub naprawy do przedmiot?w ortopedycznych (np. obuwie ortopedyczne, w?zki inwalidzkie, foteliki dla dzieci, urządzenia pionizujące itp.), środk?w pomocniczych (np. protez oka, aparat?w słuchowych itp.). Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest przyznane dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dofinansowanie wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepis?w, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150% sumy: kwot limitu, o kt?rym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiot?w i środk?w, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

do aparat?w słuchowych

 • 70% sumy kwoty limitu (określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze), oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu.
 • 40% wyżej wymienionego limitu (przy zakupie drugiego aparatu w przypadku obustronnego oprotezowania) oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu.

Dofinansowanie do zaopatrzenia os?b niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:

 • I Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Tybury 16, tel. +48 (42) 640&ndash,70&ndash,15
 • II Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Grota Roweckiego 30, tel. +48 (42) 677&ndash,15&ndash,53
 • III Wydział Pracy Środowiskowej - ul. Będzińska 5, tel. +48 (42) 681&ndash,24&ndash,81

Wniosek ---

 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może otrzymać:

 • osoba niepełnosprawna, kt?ra nie przekroczyła kryterium dochodowego,
 • osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, kt?ra przez 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzi działalność rehabilitacyjną na rzecz os?b niepełnosprawnych (termin składania wniosk?w: do 30 listopada roku poprzedzającego rok planowanych zakup?w).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% zakupu, jednak ze względu na niedob?r środk?w nie więcej niż 3 500 zł.&rdquo,

Wniosek osoby niepełnosprawnej ---
Wniosek instytucji ---
Oświadczenie ---

 • Likwidacja barier architektonicznych

&bdquo,O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne oraz dzieci niepełnosprawne, kt?re maja trudności w poruszaniu się.
Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń oraz wykonanie rob?t budowlanych i prac ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności (np. adaptacja łazienek i wc, likwidacja prog?w w mieszkaniu, zakup podnośnik?w, schodołaz?w).
Dofinansowanie wynosi 95% przedsięwzięcia, jednak ze względu na niedob?r środk?w, maksymalna kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 30 000 zł, dla przedsięwzięć związanych z likwidacją zewnętrznych barier architektonicznych oraz 15 000 zł, dla przedsięwzięć związanych z likwidacją barier wewnątrz lokalu mieszkalnego. W przypadku rob?t o szerszym zakresie ( wygrodzenie pomieszczenia łazienki, wykonanie instalacji c.o., przyłącza wod-kan, osobnego pomieszczenia wc ) maksymalna kwota dofinansowania nie może przekraczać 18 000 zł.&rdquo,

Wniosek ---
Oświadczenie ---

 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

&bdquo,Przedmiotem dofinansowania może być zakup urządzeń (wraz z montażem) lub wykonanie instalacji ułatwiających osobie niepełnosprawnej podstawowych, codziennych czynności, lub kontakt?w z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.
Dofinansowanie takie można otrzymać raz na 3 lata.
Dofinansowanie wynosi 95% przedsięwzięcia, jednak ze względu na niedob?r środk?w maksymalna kwota na likwidację barier technicznych nie może przekraczać 20 000 zł, natomiast na sprzęt komputerowy 1 000 zł, a na inny sprzęt niż komputerowy (np. oprogramowanie) 3 000 zł.
O dofinansowanie zakupu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza &ndash, przewodnika na terenie Polski mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności. Z uwagi na ograniczone środki finansowe maksymalna ilość godzin dofinansowanych dla jednej osoby niepełnosprawnej w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 50 godzin.&rdquo,

Wniosek ---
Oświadczenie ---

W przypadku dofinansowania turnus?w rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, podstawą ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Os?b Niepełnosprawnych, ul. Kilińskiego 102/102a fax (42) 632 41 30.

Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, WTZ, sport, kultura i rekreacja os?b niepełnosprawnych - (42) 685 43 52

- Bariery w komunikowaniu, sprzęt rechabilitacyjny (42) 685 43 53

- Turnusy rehabilitacyjne: (42) 685 43 54

- Bariery architektoniczne:(42) 685 43 55

Dofinansowanie do zaopatrzenia os?b niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizują właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS, kt?rych adresy i telefony podane są wyżej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje i instytucje działające na rzecz os?b niepełnosprawnych przynajmniej od 2 lat. Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego rok rozpatrzenia wniosku.
Dofinansowanie wynosi do 60% koszt?w przedsięwzięcia.Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 06.06.2017
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 10 525