bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Stypendia i zasiłki szkolne

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓ,W SZKOLNYCH i ZASIŁKÓ,W SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓ,W ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁODZI


Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyr?wnywanie szans edukacyjnych uczni?w, słuchaczy i wychowank?w, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczni?w i słuchaczy pobierających naukę w r?żnych typach szk?ł, słuchaczy kolegi?w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi?w język?w obcych i kolegi?w pracownik?w służb społecznych, a także wychowank?w przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Pomoc materialna dla uczni?w, w obecnym jej kształcie, została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917).

Na mocy uchwały Nr XXXII/839/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2016 r., zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni?w zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi od września 2016 r. zostało przekazane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

1. Charakter pomocy materialnej.

Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny.

2. Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym
na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):


a) uczniom szk?ł publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegi?w pracownik?w służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia,

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodk?w umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szk?ł niepublicznych nieposiadających uprawnień szk?ł publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską (małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodzic?w albo tego z rodzic?w, kt?remu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub kt?remu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2009, sygn. akt I OW. 122/08). W związku z powyższym, małoletni uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w ł?dzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie kt?rych zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Procedura udzielania stypendium szkolnego.

a) Kryterium dochodowe.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochod?w na osobę w rodzinie, w szczeg?lności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o kt?rej mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930) wynosząca od października 2015 r. 514 zł.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o kt?rych mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, czyli otrzymywanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz o charakterze motywacyjnym: stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministr?w, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

b) Wniosek albo postępowanie z urzędu.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczni?w,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szk?ł, kolegi?w lub ośrodk?w.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak r?wnież możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, kt?rych rodziny nie podjęły odpowiednich krok?w w celu uzyskania świadczenia.

c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegi?w pracownik?w służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten spos?b możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

d) Miejsce złożenia wniosku.

 • Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w plac?wkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Ł?dź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w szkołach, w kt?rych pobierają naukę.
 • W okresie wrzesień - grudzień 2016 r. uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w plac?wkach publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szk?ł publicznych, nie prowadzonych przez Miasto Ł?dź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, bezpośrednio w siedzibie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szk?ł w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 7 i 8.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokument?w stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku. Oryginały dokument?w stanowiących załączniki muszą zostać przedstawione do wglądu upoważnionemu pracownikowi.

e) Wysokość stypendium szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochod?w oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:

223 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 82,24 zł,
198 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej
82,25 zł i nie więcej niż 164,48 zł,
173 zł 60 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej
164,49 zł i nie więcej niż 215,88 zł,
136 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej
215,89 zł i nie więcej niż 277,56 zł,
99 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej
277,57 zł i nie więcej niż 514 zł.

Stypendia w podanych w wyżej wysokościach mogą być zwiększone o:

6 zł 20 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a) bezrobocie,
b) alkoholizm,
c) narkomania,

12 zł 40 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a) niepełnosprawność,
b) ciężka lub długotrwała choroba,
c) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

18 zł 60 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a) wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie),
b) rodzina jest niepełna.

ZASTRZEŻENIE: Zwiększenie wysokości stypendium z r?żnych tytuł?w nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 zł 80 gr.

f) Okres, na kt?ry przyznaje się stypendium szkolne.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie kr?tszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegi?w pracownik?w służb społecznych - na okres nie kr?tszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Procedura udzielania zasiłku szkolnego.

a) Podmioty uprawnione.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

b) Formy udzielania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatk?w związanych z procesem edukacyjnym lub
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

c) Wysokość zasiłku szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę: 5 x 118,00 złotych = 590 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.

d) Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

e) Termin ubiegania się o zasiłek szkolny.

Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dw?ch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

f) Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny.

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego. &bdquo,Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie &bdquo,zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wok?ł nas, m.in. każde zdarzenie niezależne
od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu os?b i rodzin sytuacja.

Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodzic?w lub opiekun?w prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy.
Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

g) Wniosek albo postępowanie z urzędu.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczni?w,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szk?ł, kolegi?w lub ośrodk?w.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie zasiłku szkolnego, jak r?wnież możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, kt?rych rodziny nie podjęły odpowiednich krok?w w celu uzyskania świadczenia.

5. Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.

Rodzice albo prawni opiekunowie ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wystąpieniu wszelkich przyczyn, kt?re mają wpływ na przyznanie stypendium. Taki sam obowiązek spoczywa na pełnoletnim uczniu, jak r?wnież na dyrektorze szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, kt?re stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, kt?re stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepis?w o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Obowiązek informacyjny szkoły.

Plac?wki oświatowe realizujące czynności w zakresie pomocy materialnej dla uczni?w zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi o wszelkich zmianach w statusie uczni?w, kt?rzy korzystają z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. W tym celu należy przesłać pisemną informację z podaniem wszelkich okoliczności, kt?re mają wpływ na prawo do stypendium szkolnego, w tym zwłaszcza takich jak: zmiana szkoły, rezygnacja z nauki, skreślenie z listy uczni?w, śmierć rodzic?w lub opiekun?w prawnych będących wnioskodawcami, zmiana miejsca zamieszkania ucznia - wyprowadzenie się poza teren miasta Łodzi, wyjazd za granicę Polski, umieszczenie ucznia w plac?wce opiekuńczo - wychowawczej, pozbawienie rodzic?w władzy rodzicielskiej nad uczniem objętym pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczni?w udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Tybury 16, tel.: +48 (42) 640 70 07, (42) 640 70 15 fax: +48 (42) 640-70-07 w.115, e-mail: stypendiaszkolne@mops.lodz.pl

DO POBRANIA:

wniosek o zasiłek szkolny ---

wniosek o stypendium szkolne ---Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 26.05.2017
Podpisał: Maciej Matysek
Dokument z dnia: 24.08.2016
Dokument oglądany razy: 878