bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Program ?Apteka Komunalna? realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Program skierowany jest do najuboższych mieszkańc?w Łodzi, wymagających pilnego zaopatrzenia w niezbędne leki i środki opatrunkowe. Projektem objęte są wyłącznie leki i materiały opatrunkowe wskazane na recepcie lekarskiej.

Procedura dotycząca sposobu realizacji programu

  • Osoby ubiegające się o pomoc w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na zakup lek?w i materiał?w opatrunkowych zgłaszają się do dowolnie wybranej apteki w celu dokonania wyceny.
  • Po dokonaniu wyceny recepty, osoby te zgłaszają się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.Osoba, o kt?rej mowa powyżej, składa pracownikowi pisemne oświadczenie, w kt?rym zobowiązuje się do odbioru z apteki faktury VAT i okazania jej przy kolejnym zgłoszeniu.
  • Wobec os?b, kt?re w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie koszt?w zakupu lek?w i materiał?w opatrunkowych korzystają z zasiłku celowego, zasiłku okresowego lub stałego, decyzja wydawana jest z pominięciem wywiadu środowiskowego.
  • Wobec os?b, kt?re w miesiącu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie koszt?w zakupu lek?w i materiał?w opatrunkowych nie korzystają z ww. świadczeń, decyzję w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania pomocy, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Wypłata kwoty zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na pokrycie koszt?w zakupu lek?w i materiał?w opatrunkowych następuje na rachunek bankowy osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia albo w kasie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby Wydziału Pracy Środowiskowej, a w uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi obawa wykorzystania środk?w niezgodnie z przeznaczeniem, kwota o kt?rej mowa powyżej, zostaje przekazana przelewem na rachunek bankowy apteki, wskazanej przez osobę ubiegającą się o pomoc.
  • Wobec os?b, kt?re po otrzymaniu pomocy podczas ponownego zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy na pokrycie koszt?w zakupu lek?w i materiał?w opatrunkowych nie przedstawią faktury VAT wydaje się decyzję odmowną.

Szczeg?łowe zasady postępowania w zakresie udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pomocy w ramach programu &bdquo,Apteka Komunalna&rdquo, określa załącznik do zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 2 2013 Dyrektora MOPS w Łodzi z dnia 30 stycznia 2013 rOpublikował: Hubert Kijański
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 2 063