bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 18.09.2018 z powodu:
dublowanie strony

Oddział Pomocy Rodzinie i Dziecku

Oddział Pomocy Rodzinie i Dziecku realizuje lub nadzoruje zadania dotyczące:

 • organizacji i funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kierowania dzieci do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • ponoszenia opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowania opieki w rodzinach zastępczych, w tym zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych oraz finansowania tej formy opieki,
 • zawierania z powiatami porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
 • udzielania pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osób opuszczających placówki lub rodziny zastępcze. Zadanie to realizowane jest przez Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodz.

Oddział Pomocy Stacjonarnej:

 • przyjmuje dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
 • wystawia decyzje administracyjne dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci,
 • wystawia decyzje administracyjne celem ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej,
 • udziela kompleksowej informacji i porad związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej,
 • przyjmuje skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.

Oddział Koordynacji i Nadzoru:

 • przyjmuje skargi, wnioski i interwencje w sprawach dotyczących świadczeń pomocy społecznej, działalności filii i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • informuje o udzielanej pomocy osobom bezdomnym
 • informuje o udzielanej pomocy przez poszczególne filie MOPS

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez MOPS:
 1. turnusów rehabilitacyjnych
 2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 3. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 4. likwidacja barier architektonicznych
 5. likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
 6. sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
 7. warsztatów terapii zajęciowej

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Piotrkowska 149 I piętro tel. 637-72-45 w przypadku dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Oddział ds. Współpracy z Podmiotami Uprawnionymi
We współpracy z podmiotami uprawnionymi ze strony MOPS odpowiedzialny jest Oddział ds. Współpracy z Podmiotami Uprawnionymi w MOPS.
Zadania Oddziału:

 • podejmuje na bieżąco współpracę z podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność z zakresu pomocy społecznej,
 • przygotowuje konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Miasta Łodzi,
 • w przypadku ogłoszenia konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadania przygotowuje standard realizacji zlecanego zadania,
 • uczestniczy w pracach Zespołów Opiniujących Oferty w konkursach ofert podmiotów uprawnionych,
 • zaopiniowane oferty przedkłada Prezydentowi Miasta w celu podjęcia ostatecznej decyzji,
 • sporządza umowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego,
 • nadzoruje zadania realizowane przez organizacje finansowane przez MOPS,
 • sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań do MPiPS oraz UMŁ,
 • gromadzi dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami.Opublikował: Maciej Matysek
Publikacja dnia: 27.12.2017
Podpisał: Hubert Kijański
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 034
Wersja do druku